EfTEN Real Estate Fund III AS 2020. aasta II kvartali ja I poolaasta auditeerimata majandustulemused

EftenEfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta II kvartali müügitulu oli kokku 2,422 miljonit eurot (2019 II kvartal: 2,321 miljonit eurot), kasvades aastaga 4,4%. 2020. aasta veebruari lõpus soetatud kahe kinnistu (airBaltic büroohoone ja Kekava logistikakeskus Riias) ning eelmise aasta lõpus valminud Tähesaju Hortese müügitulu oli samal perioodil kokku 386 tuhat eurot, s.t selle aasta II kvartali müügitulu kasvust moodustas uute kinnisvarainvesteeringute müügitulu 16,6%. Ülejäänud kinnisvarainvesteeringute müügitulu vähenes peamiselt Covid-19 negatiivsest majanduslikust mõjust ja sõlmitud üürialanduse kokkulepetest tulenevalt.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta I poolaasta müügitulu oli 4,865 miljonit eurot (2019 I poolaasta: 4,636 miljonit eurot), kasvades aastaga 4,9%. Kontserni kasum enne kinnisvarainvesteeringute ümberhindluseid, intressiswapi õiglase väärtuse muutust ja tulumaksukulu oli 2020. aasta I poolaasta jooksul kokku 3,132 miljonit eurot (2019 I poolaasta: 2,882 miljonit eurot), kasvades aastaga 8,7%. Kontserni teenis Covid-19 põhjustatud majanduslikust ebakindlusest, eeldatavast rahavoogude vähenemisest ning sellest tulenevast kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse vähenemisest oma tegevusaja esimese puhaskahjumi kogusummas 1,065 miljonit eurot.

2020. aasta esimesel poolaastal teenis fond konsolideeritud EBITDA-d 3,8 miljonit eurot (2019 I poolaasta: 3,6 miljonit eurot). Sellest EBITDA kasvust on 0,3 miljonit eurot seotud airBalticu büroohoone ja Kekava logistikahoone lisandumisega ning 0,2 miljonit eurot on seotud Tähesaju Hortese üüritulu lisandumisega fondi kinnisvaraportfelli. EBITDA on Covid-19 kriisist ja sellest tulenevatest ajutistest allahindlustest võrreldes eelmise aastaga vähenenud 0,2 miljonit eurot. Kõik ajutised allahindlused lõpevad hiljemalt selle aasta septembris. Fondi juhtkonna hinnangul on Covid-19 kriisist tulenev negatiivne majanduslik mõju fondi tulemustele väiksem kui seda algselt eeldati, mis osaliselt on seotud nii EfTEN Real Estate Fund III AS-i kinnisvaraportfelli hea hajutatusega sektorite ja riikide lõikes kui ka tugeva üürnikebaasi, hea kapitaliseerituse ja konservatiivse finantseerimisstrateegiaga.

2020. aasta juunis viis Colliers International läbi fondi kinnisvaraportfelli korralise hindamise, mis seekord Covid-19 tulenevast majanduslikust ebakindlusest oli varasemast veelgi konservatiivsem. Kui tootlikkuse määrad hindamiste sisendina ei muutunud ühegi kinnisvarainvesteeringu osas, siis tulenevalt intressimäärade tõusuootusest on enamuse objektide diskontomäärad tõusnud 0,3 protsendipunkti. Veelgi olulisemat mõju kinnisvarainvesteeringute väärtustele omas aga madalam rahavoogude prognoos, kus Colliers Internationali hinnangul 1 kuni 1,5 aasta plaanis võiks osade objektide puhul oodata üüritulu langust ca 4% selle tavapärasest tasemest. Kokkuvõttes langes fondi kinnisvaraportfelli väärtus hindamiste tulemusel 3,99 miljonit eurot (3,1%).

Kontserni varade maht 30.06.2020 seisuga oli 137,676 miljonit eurot (31.12.2019: 132,829 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 91%  (31.12.2019: 85%).

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2020 oli 15,95 eurot (31.12.2019: 16,85 eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus langes 2020. aasta I poolaastal kokku 5,4%. Aktsia puhasväärtus langes 5,6% peamiselt Covid-19 põhjustatud majanduslikust ebastabiilsusest ning sellest mõjutatud kontserni kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutuse kahjumist tulenevalt. Seoses dividendide väljakuulutamisega summas 2 745 tuhat eurot 2020. aasta juunis langes aktsia puhasväärtus täiendavalt 4,2%. Ilma kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutuseta ja kasumi jaotamiseta oleks EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus 2020. aasta I poolaastal kasvanud 4,4%.

Järgmise 12 kuu jooksul saabub mitme kontserni tütarettevõtte laenulepingu tähtaeg. Enamus kontserni laene on sõlmitud 5-aastase tähtajaga, mis refinantseeritakse laenulepingu lõppemisel. Järgmise 12 kuu jooksul refinantseeritakse kontserni laenukohustustest 34,285 miljonit eurot, s.o 56,1% kogu laenuportfellist. Seisuga 30.06.2020 on kontserni laenulepingute keskmine intressimäär (s.h arvestades intressiswapi lepinguid) 2,01% (31.12.2019: 1,84)% ning LTV (Loan to Value) 54% (31.12.2019: 52%).

2020. aasta I poolaasta jooksul on kontsern teeninud vaba rahavoogu 1,7 miljonit eurot (2019 6 kuud: sama), millest sellel aastal lisandunud kinnisvarainvesteeringute rahavoog moodustab 234 tuhat eurot. Covid-19 tulenevast eriolukorrast põhjustatud üürilepingute allahindlused moodustasid 2020. aasta I poolaastal kokku 254 tuhat eurot, s.t üürnikega sõlmitud ajutistest erikokkulepetest tulenevalt on kontserni 2020. aasta I poolaasta vaba rahavoog langenud 13%.

2020. aasta juuni lõpu seisuga on kontsernil 13 (31.12.2019: 11) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 125,328 miljonit eurot (31.12.2019: 113,011 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 118,053 miljonit eurot (31.12.2019: 101,746 miljonit eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

  II kvartal I poolaasta
€ tuhandetes 2020 2019 2020 2019
Müügitulu 2 422 2 321 4 865 4 636
Müüdud teenuste kulu -59 -71 -147 -147
Brutokasum 2 363 2 250 4 718 4 489
Turustuskulud -43 -134 -136 -220
Üldhalduskulud -358 -376 -772 -664
Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest -3 986 1 460 -3 986 1 460
Muud äritulud ja -kulud -5 0 0 -1
Ärikasum -2 029 3 200 -176 5 064
 
Finantskulud -345 -392 -678 -730
Kasum enne tulumaksu -2 374 2 808 -854 4 334
 
Tulumaksukulu -59 -479 -211 -636
Aruandeperioodi koondkasum kokku -2 433 2 329 -1 065 3 698
Kasum aktsia kohta        
  – tava -0,58 0,68 -0,25 1,11
  – lahustatud -0,58 0,68 -0,25 1,11

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.06.2020 31.12.2019
€ tuhandetes
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 10 920 12 986
Lühiajalised hoiused 0 6 000
Nõuded ja viitlaekumised 1 199 667
Ettemakstud kulud 55 51
Käibevara kokku 12 174 19 704
Kinnisvarainvesteeringud 125 328 113 011
Materiaalne põhivara 170 114
Immateriaalne põhivara 4 0
Põhivara kokku 125 502 113 125
VARAD KOKKU 137 676 132 829
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Laenukohustused 37 147 21 147
Tuletisinstrumendid 284 271
Võlad ja ettemaksed 4 062 1 132
Lühiajalised kohustused kokku 41 493 22 550
Laenukohustused 23 882 34 225
Muud pikaajalised võlad 790 609
Edasilükkunud tulumaksukohustus 4 150 4 274
Pikaajalised kohustused kokku 28 822 39 108
Kohustused kokku 70 315 61 658
Aktsiakapital 42 225 42 225
Ülekurss 9 658 9 658
Kohustuslik reservkapital 1 323 936
Jaotamata kasum 14 155 18 352
Omakapital kokku 67 361 71 171
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 137 676 132 829
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.-08.09.2022 Kinnisvara ABC