Merko: 2018. aasta 9 kuu ja III kvartali vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse müügitulu oli kolmandas kvartalis 115 miljonit ja 9 kuu lõikes 299 miljonit eurot. Kontserni kolmanda kvartali puhaskasum kasvas 5,6 miljoni ja 9 kuu puhaskasum 12,3 miljoni euroni. Merko Ehitus on tänavu käivitanud Baltikumis üheksa uut korteriarendusprojekti kokku 840 korteriga, millest 550 asub Vilniuses.

Kontserni müügitulu kasv kolmandas kvartalis ja 9 kuu lõikes oli ootuspärane, arvestades viimasel paaril aastal sõlmitud ehituslepingute mahtu ja töös olevaid suuri ehitusprojekte. Balti riikide ehitusturul on jätkunud sisendhindade kallinemine ning keeruline on leida kiirete ehitusgraafikute täitmiseks vajalikku ehitusvõimekust. Praeguses turukeskkonnas ei ole ehitusmahtude kasv meile eesmärk omaette, kui see halvendab riskiprofiili. Oluline on tegutseda kasumlikult.

Merko Ehitus kontserni ettevõtete poolt 9 kuuga sõlmitud uute ehituslepingute maht on väiksem kui teostatud tööde maht ning ehituslepingute tervikuna on kahanenud neli kvartalit järjest. See ilmselt mõjutab ka meie tulevasi ehitusmahtusid. Ehitusturgu mõjutab oluliselt hinnatõus ja ehitusvõimekuse nappus, mis lükkab tellijate ehitusprojektide algust edasi, kuna eelarves ei ole selleks vahendeid või ei suuda nad oma arendusprojektide lõppkliendilt rohkem raha küsida. 2018. aasta 9 kuuga sõlmis Merko Ehitus uusi lepinguid kogumahus 157,0 miljonit eurot, sealhulgas Riias Lidl logistikakeskuse, Vilniuses Quadrum büroohoone ja kahe kooli ning Eestis Kiini ja Harku alajaamade ehituseks. Seisuga 30.09.2018 oli kontserni lepingute portfell 239,4 miljonit eurot.

Merko Ehitus investeerib jätkuvalt korteriarenduse valdkonda. Tänavu 9 kuuga oleme andnud korteriostjatele Baltikumis üle 255 uut korterit ning käivitanud 9 uut arendusprojekti kokku 840 korteriga, sealhulgas 550 korterit Vilniuses. Suurematena saab välja tuua Uus-Veerenni ja Pikaliiva elukeskkonnad Tallinnas ning Vilneles slenis ja Rinktinės Urban arendusprojektid Vilniuses. Kuivõrd osa arendustest valmib 2020. aastal, kajastub vastavate korterite müük ka kontserni tulemustes ülejärgmisel aastal.

Balti riikide pealinnade korteriturgu toetab majanduskasv, kiire palgakasv ja madalad intressid. Tallinnas ja Vilniuses on uute korterite hinnad tõusnud, samas kui hiljuti valminud ja peatselt valmivate korterite üldarv on suur ning ostjate valikuvõimalused on avardunud. Kõigi arenduste puhul, aga eriti kallima hinnasegmendi omades on Merko kogemusel üha olulisem arendusprojekti kvaliteet, rajatav elukeskkond ning arendaja tugevus ja usaldusväärsus. Arvestades viimaste aastate madalat tehinguaktiivsust Riia korteritul ja paranevaid makromajanduslikke näitajaid, on sealne kasvupotentsiaal hea.

Merko Ehituse 2018. aasta kolmanda kvartali müügitulu oli 115,1 miljonit eurot (III kvartal 2017: 86,0 mln eurot) ja 9 kuu müügitulu 298,8 miljonit eurot (9 kuud 2017: 214,8 mln eurot, kasv 39,1%). Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 51,5% (9 kuud 2017: 35,8%). Kontserni kolmanda kvartali EBITDA oli 6,2 miljonit ja 9 kuu oma 14,3 miljonit eurot. Kontserni kolmanda kvartali puhaskasum oli 5,6 miljonit eurot (III kvartal 2017: 3,4 mln eurot) ja 9 kuu puhaskasum 12,3 miljonit eurot (9 kuud 2017: 6,6 mln eurot, kasv 87,6%).

2018. aasta 9 kuuga müüs Merko Ehitus 255 korterit, sh 47 korterit ühisprojektis. Kolmandas kvartalis müüs kontsern 87 korterit, sh 13 korterit ühisprojektis. Tänavu on kontsern investeerinud käivitatud ja juba töös olevatesse arendusprojektidesse 22 miljonit eurot.

Kolmandas kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskus, Maakri Kvartal, Öpiku Ärihoone B-maja, Tallinki büroohoone, Hiina Rahvavabariigi Suursaatkonna residents, riigigümnaasium, Toom-Kuninga 21 korterelamu, Tartu mnt 80 büroohoone I etapp, Tsirguliina 330kV alajaama renoveerimistööd ja Hundipea sadama rekonstrueerimis- ning süvendustööd. Lätis olid suuremate objektidena kolmandas kvartalis ehituses Akropole multifunktsionaalne keskus, Alfa kaubanduskeskus, Z-Towers kompleks ja Lidl logistikakeskus Riias ning Ventspilsi muusikakool ja kontserdihall. Vilniuses olid suuremad töös olevad objektid Hotel Neringa, Quadrum büroohoone, kortermajade kompleks Šaltiniu Namai kvartalis ning kaks koolihoonet.

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2018. aasta III kvartali puhaskasum oli 5,6 mln eurot (III kvartal 2017: 3,4 mln eurot) ning puhaskasumi marginaal 4,9% (III kvartal 2017: 3,9%). 2018. aasta 9 kuu puhaskasum oli 12,3 mln eurot (9 kuud 2017: 6,6 mln eurot), kasvades 87,6%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Puhaskasumi marginaal tõusis 4,1%‑ni (9 kuud 2017: 3,1%). Puhaskasumlikkuse tõusu mõjutas muuhulgas asjaolu, et 2017. aastal kandis AS Merko Ehitus dividendidelt tulumaksukulu 0,9 mln eurot, samas kui 2018. aastal makstud dividendidega tulumaksukulu ei kaasnenud – dividendid maksti välistütarde poolt emaettevõttele välja makstud dividendidest.
2018. aasta III kvartali kasum enne makse oli 5,6 mln eurot (III kvartal 2017: 3,9 mln eurot) ning 9 kuu kasum enne makse oli 12,6 mln eurot (9 kuud 2017: 8,2 mln eurot), mis andis maksustamiseelse kasumi marginaaliks 4,2% (9 kuud 2017: 3,8%).

MÜÜGITULU

2018. aasta III kvartali müügitulu oli 115,1 mln eurot (III kvartal 2017: 86,0 mln eurot) ning 2018. aasta 9 kuu müügitulu oli 298,8 mln eurot (9 kuud 2017: 214,8 mln eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 39,1%, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 51,5% (9 kuud 2017: 35,8%).

LEPINGUTE

30. september 2018 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 239,4 mln eurot (30. september 2017: 396,4 mln eurot). 2018. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 157,0 mln eurot (9 kuud 2017: 303,6 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 89,4 mln eurot (III kvartal 2017: 87,0 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2018. aasta 9 kuuga müüs kontsern 255 korterit (sh 47 korterit ühisprojektis), 2017. aasta 9 kuuga 286 korterit (sh 1 korter ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2018. aasta 9 kuuga 24,3 mln eurot ning 2017. aasta samal perioodil 33,8 mln eurot. 2018. aasta III kvartalis müüs kontsern 87 korterit (sh 13 korterit ühisprojektis), 2017. aasta III kvartalis 47 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2018. aasta III kvartalis 8,0 mln eurot ning 2017. aasta III kvartalis 6,9 mln eurot.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 23,9 mln eurot ning omakapital 124,8 mln eurot (43,1% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2017. aasta 30. septembri seisuga olid vastavalt 18,6 mln eurot ning 122,1 mln eurot (46,4% bilansimahust). Seisuga 30. september 2018 oli kontserni netovõlg 29,8 mln eurot (30. september 2017: 29,1 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

2018.a.
9 kuud
2017.a.
9 kuud
2018.a.
III kvartal
2017.a.
III kvartal
2017.a.
12 kuud
Müügitulu 298 768 214 807 115 118 86 000 317 598
Müüdud toodangu kulu (276 984) (198 109) (106 363) (79 482) (286 747)
Brutokasum 21 784 16 698 8 755 6 518 30 851
Turustuskulud (2 482) (2 420) (753) (782) (3 215)
Üldhalduskulud (8 583) (7 789) (2 919) (2 871) (11 289)
Muud äritulud 2 477 2 645 782 1 419 3 793
Muud ärikulud (277) (324) (172) (191) (601)
Ärikasum 12 919 8 810 5 693 4 093 19 539
Finantstulud (-kulud) (273) (594) (102) (232) (767)
sh kasum (kahjum) tütarettevõtte müügist (59) 14
kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 274 (12) 48 (10) 64
finantstulud (-kulud) muudelt pikaajalistelt investeeringutelt 2
intressikulud (452) (553) (143) (206) (745)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (1) (2) (1) (1)
muud finantstulud (-kulud) (35) (27) (7) (15) (101)
Kasum enne maksustamist 12 646 8 216 5 591 3 861 18 772
Tulumaksukulu (169) (1 395) 32 (282) (3 020)
Perioodi puhaskasum 12 477 6 821 5 623 3 579 15 752
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 12 312 6 561 5 643 3 350 14 694
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist 165 260 (20) 229 1 058
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse          
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 31 (27) 3 3 (74)
Perioodi koondkasum 12 508 6 794 5 626 3 582 15 678
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 12 343 6 538 5 647 3 356 14 637
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist 165 256 (21) 226 1 041
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,70 0,37 0,32 0,19 0,83

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata
tuhandetes eurodes

30.09.2018 30.09.2017 31.12.2017
VARAD
Käibevara    
Raha ja raha ekvivalendid 23 868 18 590 39 210
Nõuded ja ettemaksed 114 150 80 289 75 844
Ettemakstud tulumaks 163 716 492
Varud 116 601 130 991 118 421
  254 782 230 586 233 967
Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud 11 060 16 758 17 242
Edasilükkunud tulumaksuvara 5 1 325 5
Kinnisvarainvesteeringud 13 785 3 915 15 719
Materiaalne põhivara 9 443 10 043 9 665
Immateriaalne põhivara 593 468 497
34 886 32 509 43 128
VARAD KOKKU 289 668 263 095 277 095
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 17 758 4 911 24 218
Võlad ja ettemaksed 95 410 82 380 74 972
Tulumaksukohustus 306 404 413
Lühiajalised eraldised 7 755 3 471 4 569
121 229 91 166 104 172
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 35 878 42 777 35 138
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 370 1 201 1 259
Muud pikaajalised võlad 1 647 1 932 1 789
38 895 45 910 38 186
KOHUSTUSED KOKKU 160 124 137 076 142 358
OMAKAPITAL
Mittekontrolliv osalus 4 768 3 948 4 567
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (671) (668) (702)
Jaotamata kasum 116 725 114 017 122 150
124 776 122 071 130 170
OMAKAPITAL KOKKU 129 544 126 019 134 737
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 289 668 263 095 277 095

Vahearuanne ja investorpresentatsioon on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

*

− 2 = 6

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

25.05.2022 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest