Nordecon: 2023. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

NordeconEbakindlus majanduses ei ole uue aasta saabumisega kadunud ning ehitusturu dünaamika on selle otsene peegeldus. Paljud eraarendused on külmutatud või ootel, riiklikud ehitushanked ei ole veel kohanenud viimase kahe aasta jooksul aset leidnud ehitushindade tõusuga ning mitmete plaanitud projektide alustamise tähtajad lükkuvad määramatult edasi. Teedeehituse valdkond ei ole sisuliselt Ukrainas alanud sõja järgsest šokist taastunud ega uuesti käivitunud. Konkurents peatöövõtu turul on seetõttu varasemate aastatega võrreldes veelgi tihedam.

Kontserni 2023. aasta I kvartali majandustulemused korreleeruvad väliskeskkonnas toimuvaga. 2023. aasta I kvartali müügitulu oli 47 653 tuhat eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes ligikaudu 30%. Müügitulu vähenes mõlemas segmendis, hoonete segmendis 29% ja rajatiste segmendis 49%, mis oli ootuspärane ning on tingitud ehitusmahtude langusest turul. Rajatiste müügitulu vähenemine sisuliselt ajaloo madalamaile tasemele on otseselt seotud peamise tellija, Transpordiameti, poolsete investeeringute olulise vähendamisega.

Kuigi kontsern on käesoleva aasta I kvartalis olnud uute lepingute sõlmimisel edukas, siis olulist mõju need aruandeperioodi müügitulule veel ei avaldanud. Kontserni teostamata tööde portfell 31.03.2023 seisuga vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 21%, moodustades 199 947 tuhat eurot. I kv lisandus uusi lepinguid 84 930 tuhande euro väärtuses.

Vaatamata müügitulu vähenemisele suurenes kontserni brutokasum võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta I kvartalis oli brutokasum 1 322 tuhat eurot (I kvartal 2022: 1 147 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus moodustas 2,8% (I kvartal 2022: 1,7%). Kasumlikkuse suurenemine tugineb hoonete segmendi kasumlikkuse paranemisele, mille marginaal oli 5,1% (I kvartal 2022: 4,1%). I kvartali tulemust mõjutab ehituse sesoonsusest tulenev suur katmata püsikulude osa, seda eelkõige rajatiste segmendis. Rajatiste segmendi marginaal oli müügitulu olulisest vähenemisest mõjutatuna -26,3 % (2022. aasta võrreldaval perioodil -23%). Kontserni ärikahjumiks kujunes 2023. aasta I kvartalis 605 tuhat eurot, mis on võrreldav 2022. aasta I kvartali äritulemusega ilma Swencn AB saneerimise mõjuta (1 560 tuhat eurot).

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR ‘000 31.03.2023 31.12.2022
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 5 901 7 238
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 39 039 48 084
Ettemaksed 5 582 6 728
Varud 28 993 25 454
Käibevara kokku 79 515 87 504
Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud 76 76
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 661 8 604
Kinnisvarainvesteeringud 8 347 8 347
Materiaalne põhivara 17 176 17 669
Immateriaalne põhivara 15 148 15 134
Põhivara kokku 49 408 49 830
VARA KOKKU 128 923 137 334
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 16 830 17 193
Võlad hankijatele 54 422 65 144
Muud võlad 7 544 8 324
Ettemaksed 13 610 6 996
Eraldised 1 030 1 288
Lühiajalised kohustused kokku 93 436 98 945
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused 6 233 6 311
Võlad hankijatele 1 924 2 769
Eraldised 2 163 2 049
Pikaajalised kohustused kokku 10 320 11 129
KOHUSTUSED KOKKU 103 756 110 074
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 14 379 14 379
Omaaktsiad -660 -660
Ülekurss 635 635
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 3 485 3 316
Jaotamata kasum 817 2 691
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 21 210 22 915
Mittekontrolliv osalus 3 957 4 345
OMAKAPITAL KOKKU 25 167 27 260
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 128 923 137 334


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 3k 2023 3k 2022 2022
Müügitulu 47 653 68 453 322 860
Müüdud toodangu, teenuste ja kaupade kulu -46 331 -67 306 -314 365
Brutokasum 1 322 1 147 8 495
Turunduskulud -136 -71 -490
Üldhalduskulud -1 870 -1 601 -7 287
Muud äritulud 112 1 753 2 049
Muud ärikulud -33 -278 -462
Ärikasum (kahjum) -605 950 2 305
Finantstulud 74 67 258
Finantskulud -900 -1 335 -3 740
Finantstulud ja –kulud kokku -826 -1 268 -3 482
Maksustamiseelne kahjum -1 431 -318 -1 177
Tulumaks -243 0 -264
Puhaskahjum -1 674 -318 – 1 441
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse- või kahjumisse
Realiseerumata kursivahed 169 154 1 368
Kokku muu koondkasum 169 154 1 368
KOKKU KOONDKASUM (-KAHJUM) -1 505 -164 -73
Puhaskasum (kahjum):
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 874 -919 -3 650
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 200 -601 2 209
Kokku puhaskahjum -1 674 -318 -1 441
Koondkasum (kahjum):
– emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 705 -765 -2 282
– mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 200 601 2 209
Kokku koondkahjum -1 505 -164 -73
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:
Tavapuhaskasum per aktsia -0,06 -0,03 -0,12
Lahustatud puhaskasum per aktsia -0,06 -0,03 -0,12


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 3k 2023 3k 2022
Rahavood äritegevusest
Laekumised ostjatelt 77 360 81 287
Maksed hankijatele -67 923 -76 240
Makstud käibemaks -2 692 -2 011
Maksed töötajatele -5 716 -5 947
Makstud tulumaks -324 -150
Rahavoog äritegevusest 705 -3 061
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -37 -63
Materiaalse põhivara müük 201 200
Antud laenud -508 0
Antud laenude laekumised 4 3
Saadud dividendid 12 6
Saadud intressid 2 2
Rahavoog investeerimisest -326 148
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 1 234 832
Saadud laenude tagasimaksed -1 330 -300
Makstud dividendid -588 0
Rendimaksed -735 -786
Makstud intressid -294 -239
Muud maksed 0 -3
Rahavoog finantseerimistegevusest -1 713 -496
Rahavoog kokku 1 334 -3 409
Raha perioodi algul 7 238 9 031
Valuutakursimuutused -3 -5
Raha jäägi muutus -1 334 -3 409
Raha perioodi lõpul 5 901 5 617


Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2023. aasta I kvartalis oli 1 322 tuhat eurot (I kvartal 2022: 1 147 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus oli 2,8% (I kvartal 2022: 1,7%). Kasumlikkuse suurenemine tugineb hoonete segmendi kasumlikkuse paranemisele, mille marginaal oli 5,1% (I kvartal 2022: 4,1%). Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust, eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Peamiselt puudutab see teedeehituse asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osa, mille püsikuludest suure osa moodustab vajaliku tehnika kulu. Suure püsikulude osakaalu tingimustes kogu kuludest mõjutab marginaali järsku langust ka segmendi müügitulu 49% vähenemine. Rajatiste segmendi marginaal oli -26,3 % ning 2022. aasta võrreldaval perioodil -23%.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2023. aasta I kvartalis 1 870 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud suurenenud ligikaudu 17% (I kvartal 2022: 1 601 tuhat eurot). Suurenenud on nii tööjõu- kui ka ostetud teenuste ja kaupade kulud. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, moodustades 2,5% (I kvartal 2022: 2,0%).

Kontserni ärikahjumiks kujunes 2023. aasta I kvartalis 605 tuhat eurot (I kvartal 2022: kasum 950 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 264 tuhat eurot (I kvartal 2022: 1 817 tuhat eurot). Võrreldava perioodi, 2022. aasta I kvartali, ärikasumit mõjutas Swencn AB saneerimiskava täitmisest, võlausaldajatele tasuti 25% esitatud nõuetest, tekkinud muu äritulu summas 1 560 tuhat eurot.

Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel. Ukraina grivna nõrgenes 2023. aasta I kvartalis euro suhtes ligikaudu 2% ning Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes ligikaudu 1%. Kontserni Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikesse valuutadesse saadi vastavalt kursikahjumit kokku 133 tuhat eurot (I kvartal 2022: 313 tuhat eurot). Võrreldava, 2022. aasta I kvartali, finantskulusid mõjutas kontserni Ukrainas asuvale sidusettevõttele V.I. Center TOV antud laenu allahindlus summas 825 tuhat eurot.

Kontserni puhaskahjumiks kujunes 1 674 tuhat eurot (I kvartal 2022: 318 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskahjumi osa moodustas 1 874 tuhat eurot (I kvartal 2022: 919 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2023. aasta I kvartali äritegevuse netorahavoog moodustas 705 tuhat eurot (I kvartal 2022: -3 061 tuhat eurot). Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele ja materjalide soetamisel. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog 2023. aasta I kvartalis oli -326 tuhat eurot (I kvartal 2022: 148 tuhat eurot), mis koosneb põhivara soetustest summas 37 tuhat eurot (I kvartal 2022: 63 tuhat eurot) ja põhivara müügist 201 tuhat eurot (I kvartal 2022: 200 tuhat eurot) ning antud laenust summas 508 tuhat eurot.

Finantseerimistegevuse rahavoog 2023. aasta I kvartalis oli -1 713 tuhat eurot (I kvartal 2022: -496 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutasid enim laenude ja rendi tagasimaksed vastavalt 1 330 tuhat ja 735 tuhat eurot (I kvartal 2022: 300 tuhat ja  786 tuhat eurot). Saadud laenud moodustasid 1 234 tuhat eurot (I kvartal 2022: 832 tuhat eurot) ning intressimaksed 294 tuhat eurot (I kvartal 2022: 239 tuhat eurot). Aruandeperioodil maksti dividende summas 588 tuhat eurot.

Seisuga 31.03.2023 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 5 901 tuhat eurot (31.03.2022: 5 617 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja I kv 2023 I kv 2022 I kv 2021 2022
Müügitulu, tuhat eurot 47 653 68 453 48 987 322 860
Müügitulu muutus -30,4% 39,7% -10,8% 11,9%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot -1 674 -318 -1 911 -1 441
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot -1 874 -919 -1 564 -3 650
Keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31 528 585
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot -0,06 -0,03 -0,05 -0,12
Üldhalduskulude määr müügitulust 3,9% 2,3% 3,0% 2,3%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust 2,5% 2,0% 2,3% 2,3%
EBITDA, tuhat eurot 264 1 817 -811 5 766
EBITDA määr müügitulust 0,6% 2,7% -1,7% 1,8%
Brutokasumi määr müügitulust 2,8% 1,7% -0,2% 2,6%
Ärikasumi määr müügitulust -1,3% 1,4% -3,4% 0,7%
Ärikasumi määr ilma põhivara müügi kasumita -1,5% 1,2% -3,4% 0,6%
Puhaskasumi määr müügitulust -3,5% -0,5% -3,9% -0,4%
Investeeritud kapitali tootlus -2,4% -0,2% -2,1% -0,5%
Omakapitali tootlus -6,4% -1,1% -5,3% -5,2%
Omakapitali osakaal 19,5% 20,4% 28,0% 19,8%
Vara tootlus -1,3% -0,2% -1,8% -1,1%
Finantsvõimendus 35,6% 36,1% 27,8% 32,0%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,85 0,91 0,99 0,88
31.03.2023 31.03.2022 31.03.2021 31.12.2022
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot 199 947 251 781 281 431 149 799


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal 2023. aasta I kvartalis on võrreldes 2022. aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 2% kogu müügitulust. Tingituna Venemaa sõjalisest sissetungist Ukrainasse, on kontserni tütarettevõtte Eurocon Ukraine TOV tegevusmahud oluliselt vähenenud. Ukraina müügitulu moodustas aruandeperioodil 166 tuhat eurot, millest olulise osa moodustab 2022. aasta lõpul sõlmitud leping Ovrutši linna moodullasteaia betoonkonstruktsioonide, varjumiskoha ja väliala ehitamiseks. Soome müügitulu koosneb peamiselt betooni alltöövõttudest. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Lätis ja Leedu tegutseb kontsern projektipõhiselt ning aruandeperioodil seal müügitulu puudus.

I kv 2023 I kv 2022 I kv 2021 2022
Eesti 98% 95% 96% 96%
Soome 2% 2% 2% 2%
Ukraina 0% 0% 1% 0%
Rootsi 0% 0% 1% 0%
Läti 0% 3% 0% 1%
Leedu 0% 0% 0% 1%


2023. aasta I kvartali majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.

Kontserni 2023. aasta I kvartali müügitulu oli 47 653 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil vastav näitaja oli 68 453 tuhat eurot, vähenes müügitulu ligikaudu 30%. 2023. aasta I kvartalis oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 44 789 ja 2 849 tuhat eurot, aasta tagasi olid vastavad näitajad 62 814 ja 5 569 tuhat eurot. Müügitulu vähenes mõlemas segmendis, hoonete segmendis 29% ja rajatiste segmendis 49%. Müügitulu vähenemine mõlemas segmendis on ootuspärane ning on tingitud ehitusmahtude langusest turul, mis väljendub ka kontserni teostamata tööde portfelli vähenemisest võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Kuigi kontsern on käesoleva aasta I kvartalis olnud uute lepingute sõlmimisel edukas, siis olulist mõju need aruandeperioodi müügitulule veel ei avaldanud. Rajatiste müügitulu vähenemine sisuliselt ajaloo madalamaile tasemele on otseselt seotud peamise tellija, Transpordiameti, poolsete investeeringute vähendamisega.

Tegevussegmendid I kv 2023 I kv 2022 I kv 2021 2022
Hooned 93% 89% 80% 81%
Rajatised 7% 11% 20% 19%

Segmendisisene müügitulu

Hoonete segmendis on suurima müügitulu osakaaluga ühiskondlike hoonete alamsegment, kus on ka võrreldes eelmise sama perioodiga toimunud mahtude suurenemine ligikaudu 11%. Teistes alamsegmentides on toimunud müügitulu vähenemine.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tartu Ülikooli kliinikum, Kaitsepolitseiameti peahoone ehitus Tallinnas, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ja ehitamine Harjumaal ning Viljandis asuva Karlssoni lastaia hoone ja territooriumi ehitamine.

Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb valdavalt kolmandatele osapooletele ehitatavatest korterelamutest. Neist suuremahulisemad on Tallinna lähiümbrusesse rajatava Luccaranna ning Kastanikodu elurajoonide projekteerimine ja ehitamine. Omaarenduste müügitulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenenud (kajastub korterelamute segmendis), moodustas aruandeperioodil 2 173 tuhat eurot (I kvartal 2022: 2 893 tuhat eurot). Kontsern jätkab Tartus Mõisavahe Kodu (https://moisavahe.ee) elurajooni arendusega ja kesklinna vahetus läheduses, jõe kaldal asuva Emajõe Residents (https://emajoeresidents.ee) ehitusega . Tallinnas, Nõmmel asuva Kivimäe Süda arenduses jätkub korterelamu ehituse ettevalmistus (https://www.kivimaesuda.ee) ning Pärnus asuva Seileri Kvartali projekteerimine (https://seileri.ee). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Vektori äri- ja eluhoonekompleks ja Ahtri 4 büroohoone ehitamine ning Tartus, Kandikülas asuva Männiku ärihoone projekteerimine ja ehitamine.

Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi suurim töös olev objekt on E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks, millele lisanduvad väiksema mahulised objektid.

Hoonete segment I kv 2023 I kv 2022 I kv 2021 2022
Ühiskondlikud hooned 43% 28% 31% 30%
Ärihooned 25% 23% 33% 24%
Korterelamud 22% 31% 30% 28%
Tööstus- ja laohooned 10% 18% 6% 18%

Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud ligikaudu 58%. Märkimisväärse osa alamsegmendi käibest moodustab Järva maakonna teehooldelepingu täitmine ning Rail Baltika Tagadi ökodukti ehitus.

Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud muude rajatiste osakaal, mille müügitulu koosneb olulises osas kahe, Saarde ja Tootsi-Sopi, tuulepargi ehitusest Eesti.

Rajatiste segment I kv 2023 I kv 2022 I kv 2021 2022
Teedeehitus ja –hooldus 61% 66% 88% 75%
Muud rajatised 33% 27% 1% 20%
Keskkonnaehitus 6% 0% 5% 0%
Insenerehitus 0% 7% 6% 5%


Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.03.2023 oli 199 947 tuhat eurot, mis on ligikaudu 21% vähem võrreldes aastataguse perioodiga. I kvartalis 2023 sõlmiti uusi lepinguid kokku 84 930 tuhande euro väärtuses (I kvartal 2022: 63 167 tuhat eurot). Materjalide hinnatõus ning intressimäärade kasv seoses Euribori tõusuga on põhjustanud arendusprojektides järsu kallinemise ning uute projektide alustamise edasilükkumise. Oluliselt on vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldab otseselt mõju ka kontserni rajatiste segmendi tööde portfelli mahtudele. Suurenenud on Rail Baltika hangete maht, mis tasandab osaliselt Transpordiameti investeeringute vähenemise. Kui avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on samuti vähenenud, siis teadaolevalt suurenevad investeeringud riigikaitserajatistesse, kus kontsern on senini olnud väga edukas.

31.03.2023 31.03.2022 31.03.2021 31.12.2022
Teostamata tööde mahud 199 947 251 781 281 431 149 799

Tööde portfellis on vähenenud hoonete segmendi osa, mis moodustab 31.03.2023 seisuga kogu portfellist 75%, rajatised moodustavad 25% (31.03.2022: vastavalt 88% ja 12%). Võrreldes seisuga 31.03.2022 on vähenenud hoonete segmendi teostamata tööde mahud 32%, rajatiste segmendi maht on suurenenud 64% ning seda eelkõige muude rajatiste alamsegmendi arvelt, mida mõjutab sõlmitud uus tuulepargi ehitusleping.

Suuremahulisemad aruandeperioodil sõlmitud hoonete segmendi lepingud olid:

  • Port Athena kvartali hoonetekompleksi ehitamine aadressile Tartu, Väike-Turu 7, maksumusega ligikaudu 29 900 tuhat eurot.
  • Tootmis- ja büroohoone ehitamine Harju maakonnas, Hüürus, maksumusega ligikaudu 3 600 tuhat eurot.
  • Tartus, Raadi linnaku territooriumile administratiivhoone projekteerimis- ja ehitustööd, maksumusega ligikaudu 5 200 tuhat eurot.

Aruandeperioodil sõlmitud suuremahulisemad rajatiste segmendi lepingu olid:

  • Projekteerimis- ja ehitustööd Sopi-Tootsi tuulepargis Põhja-Pärnumaa vallas, maksumusega ligikaudu 67 300 tuhat eurot. Tegemist on ühispakkumisega, kus kontserni osa moodustab 50% lepingu maksumusest.
  • Riigitee nr 2 (E263) ehk Tallinn‒Tartu–Võru–Luhamaa maantee kilomeetritel 135,5-141,9 asuva Neanurme–Pikknurme 2+1 teelõigu ehitamine Jõgeva maakonnas, maksumusega ligikaudu 8 900 tuhat eurot

Arvestades teostamata tööde portfelli suurust ning üldist ehitusturu olukorda prognoosib kontserni juhtkond 2023. aastal tegevusmahtude vähenemist võrreldes 2022. aastaga. Tihenenud konkurents ning peamiselt tööjõukulude kasvust tingitud sisendhindade kasv avaldab jätkuvalt survet kasumimarginaalile. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2023. aasta I kvartali jooksul töötas kontsernis kokku keskmiselt 584 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 392 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ligikaudu 11%.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

I kv 2023 I kv 2022 I kv 2021 2022
ITP 392 434 422 432
Töölised 192 225 253 226
Keskmine kokku 584 659 675 658

Kontserni 2023. aasta I kvartali tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 6 123 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 6 030 tuhat eurot. Vaatamata töötajate arvu vähenemisele suurenesid tööjõukulud töötasude suurenemise tõttu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 2%.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2023. aasta I kvartalis 37 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 12 tuhat eurot (I kvartal 2022: vastavalt 37 tuhat eurot ja 12 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2023. aasta I kvartalis 115 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 38 tuhat eurot (I kvartal 2022: vastavalt 99 tuhat eurot ja 33 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

I kv 2023 I kv 2022 I kv 2021 2022
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 472,3 451,9 417,4 490,4
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 4,5% 8,3% 14,1% 16,5%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 11,0 12,2 11,0 11,8
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -9,8% 11,4% 14,9% 2,9%

Kontserni aruandeperioodi töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kasv on tingitud keskmise töötajate arvu vähenemisega võrrelduna eelmise perioodi näitajaga. Tööjõukulude nominaaltootlikkuse vähenemine on põhjustatud tööjõukulude kasvust.

Nordecon_Aruanne_1Q_2023

NCN investor presentation Q1_2023

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika